Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEURSDIENSTEN

Artikel 1:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van en door Van Derden Acteursdiensten te verrichten diensten en door Van Derden Acteursdiensten met derden aangegane overeenkomsten. Eventuele algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever, de geëngageerde of andere derde, hierna samen ook te noemen “wederpartij”, zijn slechts van toepassing voorzover zij niet in strijd zijn met de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de wederpartij de overeenkomst met Van Derden Acteursdiensten wenst af te sluiten onder afwijkende of aanvullende voorwaarden, dan zullen deze afwijkingen of aanvullingen als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk, der halve niet door enkele van toepassingsverklaring van of verwijzing naar de algemene voorwaarden van de wederpartij, ter kennis van Van Derden Acteursdiensten dienen te worden gebracht en zullen zij haar slechts binden voorzover zij door haar bij afzonderlijk schrijven uitdrukkelijk zijn aanvaard. In het kader van deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: wederpartij, die Van Derden Acteursdiensten een opdracht heeft gegeven tot het organiseren van activiteit.
2. Geëngageerde: artiesten en overige personen die zich jegens Van Derden Acteursdiensten tot het geven van een optreden, in de ruimste zin des woord hebben verbonden.
3. Van Derden: Van Derden Acteursdiensten.

Artikel 2:
Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand, wanneer een order en/of
opdracht mondeling of schriftelijk door Van Derden is bevestigd.
Eventueel later gemaakte afspraken, die afwijken van overeenkomst zijn slechts dan geldig, indien zij schriftelijk door Van Derden zijn bevestigd. Van Derden behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte stukken zoals programma’s, geluid en filmopnamen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze stukken mogen zonder schriftelijke toestemming van Van Derden niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Van Derden geluid of beeldartikelen waarbij de naam en/of beeltenis van de geëngageerde wordt gebruikt, voor, tijdens of direct na het optreden te (doen) verkopen ter plaatse van het optreden. De opdrachtgever staat er voor in dat er zonder schriftelijke toestemming van Van Derden, geen geluid en/of beeldopnamen van het optreden zullen worden vervaardigd. Bij overtreding hiervan, is de opdrachtgever onverminderd het recht van Van Derden en/of de geëngageerde op schadevergoeding per overtreding een direct opeisbare boete aan Van Derden verschuldigd van tien duizend euro (€ 10.000,-).
Van Derden is niet gebonden aan offertes waarin verschrijvingen of telfouten voorkomen. Verminkingen of onnauwkeurigheden in berichtgeving en dergelijke, kunnen nimmer ten nadele van Van Derden worden uitgelegd.
Alle bij de uitvoering van een opdracht gebruikte materialen blijven eigendom van Van Derden of van de door haar gecontracteerde derde, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3:
Van Derden is nimmer aansprakelijk voor de beschadiging van gebouwen, terreinen en ruimten als mede de zich daarop of daarin bevindende bedrijfsuitrusting of inventaris welke aan Van Derden in het kader van haar activiteiten ter beschikking zijn gesteld of welke door haar zijn gehuurd. Eveneens niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van dergelijke zaken. Van Derden zal haar verplichtingen jegens haar wederpartij naar beste weten en kunnen tot uitvoering brengen. Van Derden behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, of de uitvoering daarvan op te schorten tot een nader tijdstip, zonder dat zij tot enigerlei schadevergoeding gehouden is.

Artikel 4:
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Van Derden is gerechtigd om indien, tussen het tijdstip van offerte en het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, zich prijsverhogingen mochten voordoen gelegen buiten de macht van Van Derden. Zoals belastingverhogingen en verhoging premies volksverzekeringen, prijsstijgingen van grondstoffen, loonkosten, huren en overige te betalen extra kosten, deze prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Na het totstandkomen van de overeenkomst worden slechts aan de opdrachtgever doorberekend de eventuele verhogingen van lonen, belastingen, premies volksverzekeringen, leges en andere aan de overheid verschuldigde rechten. Van Derden brengt aan de opdrachtgever alle ter uitvoering van de opdracht betaalde verschotten in rekening,
Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief 19 % omzetbelasting. Meerwerkzaamheden te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel uitmaken van de overeenkomst zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Artikel 5:
Tenzij anders overeengekomen, staat de opdrachtgever er voor in dat de voor de uitvoering der overeenkomst vereiste vergunningen tijdig aanwezig zullen zijn. Worden bedoelde vergunningen geweigerd, dan kan de opdrachtgever
zich tegenover Van Derden niet op overmacht beroepen.

Artikel 6:
Indien de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de ruimte waar opgetreden zal worden, dient zij te zorgen dat deze aan alle eisen voldoet vereist voor de betreffende training.

Artikel 7:
Van Derden behoudt zich het recht voor wijzigingen in een programma aan te brengen. De opdrachtgever wordt geacht met de prestaties van de geëngageerde, als mede met de soort of aard van de bedoelde prestaties, volledig bekend te zijn. Tenzij anders overeengekomen, rusten op de opdrachtgever ten aanzien van het optreden van een geëngageerde ondermeer de navolgende verplichtingen en is de opdrachtgever bekend met de navolgende rechten van de geëngageerde: Opdrachtgever garandeert, dat er een deugdelijke accommodatie zal zijn waar Geëngageerde zich kan kleden en vertoeven.

Artikel 8:
Het is de opdrachtgever verboden enigerlei informatie te vragen aan de geëngageerde voor wat betreft gages, adressen, telefoonnummers of welke andere informatie dan ook. Iedere informatie dient aan Van Derden te worden gevraagd.
Het is opdrachtgever niet toegestaan geëngageerde of medewerkers van Van Derden op enigerlei wijze anders dan via Van Derden, voor zich werkzaam te doen zijn. Overtreding zal leiden tot een onmiddellijk opeisbare boete van duizend euro
(€ 1.000,-) per overtreding per dag.

Artikel 9:
Tenzij anders overeengekomen, dient betaling aan Van Derden op de volgende wijze plaats te vinden: binnen 21 dagen aan Van Derden worden betaald. Indien de opdrachtgever met de betaling in gebreke blijft, dan is deze over het verschuldigde zonder nadere ingebrekestelling – de wettelijke rente, ingaande op de vervaldag, verschuldigd. De wettelijke rente wordt met twee procent verhoogd indien na verloop van veertien dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden. Alle incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, liquideert, of als er te zijner beslag wordt gelegd, is Van Derden niet gehouden de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan na te komen. Aan Van Derden verschuldigde bedragen zijn dan direct opeisbaar.

Artikel 10:
De geëngageerde dient op zodanig tijdstip – doch minimaal dertig minuten van te voren – voor het optreden aanwezig te zijn met alle zaken die voor het optreden nodig zijn zodat op het afgesproken tijdstip feitelijk met het optreden kan worden starten. De geëngageerde draagt zorg voor gepaste kleding. De geëngageerde draagt zorg voor de voorbereiding die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de training. De geëngageerde neemt vooraf aan de opdracht contact op met de trainer. De geëngageerde neemt na afloop van de training contact op met Van Derden om de werkzaamheden en eventuele commerciële kanzen te bespreken. Wanneer de geëngageerde niet op tijd kan optreden, is Van Derden gerechtigd betreffende het niet gewerkte deel van de overeengekomen tijdsduur van optreden een evenredig deel van overeengekomen gage af te trekken. Indien de geëngageerde (direct) voorafgaande aan het optreden in de onmogelijkheid verkeert aan zijn/ haar verplichtingen te voldoen, ongeacht de reden van deze verhindering, is hij/zij verplicht hiervan Van Derden te waarschuwen. Een en ander ontslaat de geëngageerde echter nimmer van de door hem/haar aangegane verplichtingen. Ingeval van verhindering door ziekte of ongeval is de geëngageerde tevens verplicht binnen korte termijn aan Van Derden een door een arts ondertekende medische verklaring te overleggen, waaruit genoegzaam blijkt dat hij/zij verhinderd was op de overeengekomen datum en tijd op te treden. Als gevolg van de bijzondere inspanningsverplichting welke op de geëngageerde rust, heeft deze nimmer het recht zich op overmachtomstandigheden te beroepen. Ziekte en ongeval wordt hieronder niet begrepen. Tenzij van te voren uitdrukkelijk overeengekomen heeft de geëngageerde niet het recht om ingeval van andere optreden het contract te annuleren. Bij verhindering van de geëngageerde is de geëngageerde gehouden alle kosten en schade te vergoeden welke uit de verhindering voortvloeien.

Artikel 11:
De geëngageerde wordt geacht zelf alle voor het optreden vereiste papieren te bezitten. Enige consequentie van het niet hebben van de juiste bewijzen,
(werk)-vergunningen en dergelijke valt geheel onder de aansprakelijkheid van de geëngageerde. De geëngageerde dient zelf voldoende verzekerd te zijn tegen alle mogelijkerwijs uit een optreden voortvloeiende risico’s.
De geëngageerde verplicht zich te houden aan de voorschriften en instructies van Van Derden.
Tijdens het betreffende engagement, zal de geëngageerde alle zakelijk
geïnteresseerden zonder enige reserve naar Van Derden verwijzen. Overtreding heeft een onmiddellijk opeisbare boete van 3 maal de uit te keren gage ten gevolge.
Tekeningen, ontwerpen, monsters, prijslijsten en documentatie maken deel uit van de overeenkomst indien en voorzover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. De omschreven stukken behoren na verstrekte opdracht in eigendom toe aan Van Derden.
Van Derden is bevoegd, bij klachten over de door de geëngageerde geleverde prestaties, de betaling uit te stellen of het overeengekomen bedrag te verminderen met een bedrag aan schadevergoeding. Vergoeding voor meerwerk komt de geëngageerde slechts toe in zoverre Van Derden hiervoor aan de geëngageerde schriftelijk opdracht heeft gegeven.